Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Takács Miklós

beosztás: tudományos tanácsadó

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: honfoglalás kor, középkor

telefon: +3612246700/4117

email: takacs.miklos@btk.mta.hu

születési év:

végzettség:

tudományos fokozat:

2014: az MTA doktora

1995: MTA, történelemtudomány (régészet) kandidátusa (C.Sc.)

munkahelyek, beosztások:

tagságok:

MTA Régészeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)

 

A teljes bibliográfiát és az egyes tanulmányokra való független hivatkozásokat lásd a Magyar Tudományos Akadémia honlapján elérhető MTMT Adatbázisban

könyvek, könyvrészletek:

1. Takács M.: Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Varia Archaeologica Hungarica [1]. Budapest 1986. 172   111. tábla, 2 térkép.

2. Takács M.: A bélakúti/péterváradi ciszterci monostor. Forum, Újvidék 1989, 125   Német ill. szerbhorvát összefoglalással.

3. Magyar kódex, az Árpádok világa. 1. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. Főszerkesztő: Szentpéteri József. Bp. 1999.
a. Takács M.: Kézművesség: 338–342.  
b. Takács M.: Középkori településtörténet:. 347–357. (társszerzőként Zsoldos Attilával és Siklósi Gyulával).

4. Takács M.: Lakóház-rekonstrukciók az Árpád-kori telepkutatásban. (Tudománytörténeti áttekintés). In: Bencze Z.-Gyulai F.-Sabján T.-Takács M.: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója. Monumenta Historica Budapestinensia X. Bp. 1999, 93-129. 

5. Magyar régészet az ezredfordulón. Főszerkesztő Visy Zsolt. Bp. 2003.
a. Takács M.: Középkori falvak és határuk. Közös könyvfejezet Bálint Mariannal, Laszlovszky Józseffel, Romhányi Beatrixszal és Sabján Tiborral. 383–388.
b. Takács M.: Középkori anyagi kultúra–Középkori régészet. Közös cikk Kocsis Edittel, Laszlovszky Józseffel, Sabján Tiborral és Tomka Gáborral. 397–404.
(Ua. angolul: Bálint, Marianna–Laszlovszky, József–Romhányi, Beatrix–Takács Miklós: Medieval Villages and Their Fields. In: Hungarian Archaeology at the Turn of the Millennium. Főszerk.: Visy, Zsolt. Bp. 2003, 383–388. 

6. A magyar kézművesipar története. Szerk.: Szulovszky János. [Bp. 2005.]
a. Takács M.: Kézművesipar az Árpád-korban. 87–108.

tanulmányok, közlemények:

1. Takács M.: Egy XV. századi konzol a péterváradi erőd falában. Létünk (Szabadka) 17(1987)/6, 885–894.

2. Takács, M.: Sächsische Bergleute im mittelalterlichen Serbien und die "sächsische Kirche" von Novo Brdo. Südost-Forschungen 50(1991) 31–60. Meg nem jelent, magyar változata: A középkori Szerbia szász bányászai és a Novo Brdo-i szász templom. in: Emlékkönyv Kubinyi András születése 60. évfordulójának ünneplésére. Szerk.: E. Kovács P.-Laszlovszky J., Bp. 1989, 48–63.

3. Takács, M.: Mediaeval Pottery. In: The Roman Fort at Acs-Vaspuszta (ad Statuas) in Hungary. Szerk.: Gabler, D. BAR International Series, 531. (ii) London 1989. 709–719.

4. Takács M.: Árpád-kori települési objektumok Kajárpéc-Pokolfa-dombon. CommArchHung 1993, 201-226.

5. Takács M.: A 10-14. századi falvak régészeti feltárása a Kisalföldön (Kutatástörténet és perspektívák) Győri tanulmányok 16(1995) 5-50.

6. Takács, M.: Formschatz und exaktere Chronologie der Tongefässe des 10.-14. Jahrhunderts der Kleinen Tiefebene. ActaArchHung 48(1996) 135-195.

7. Takács M.: Mithay Sándor középkori leletmentései Győr környékén. Pápai múzeumi értesítő 6(1996) 287- 295.

8. Takács M.: Veszprém megye 10-11. századi kerámiája. Pápai múzeumi értesítő 6(1996) 329-351.

9. Takács M.: A kajárpéci Helytörténeti Gyűjtemény két, csillag alakú buzogánya. CommArchHung 1997, 215- 219.

10. Takács M.: Az észak-adriai térség és Magyarország 11-12. századi, korinthizáló oszlopfőinek a levélornamentikája. Összehasonlító elemzés. In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk.: Kollár T. Szeged 2000. 523-557.

11. Takács, M.: Einige Aspekten der Siedlungsgeschichte des südlichen Drittels des Donau-Theiß Zwischenstromlandes von der awarischen Landnahme bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. ActaArchHung 51(1999/2000) 457-472.

12. Takács M.: Szempontok Bácska településtörténeti rekonstrukciójához, az avarok 568-as honfoglalása és a 11. század vége közötti időszakban. Híd 44(2000)/12, 1095-1118.

13. Takács M.: Polírozott kerámia a koraközépkori Kisalföldön.–Polished Pottery on the Plain in the North-West of Hungary in the Middle Ages. Arrabona 38(2000) 7-50.

14. Takács M.: Az Árpád-kor veremházak ülőgödréről — két kisalföldi ásatás példái alapján. In: Örömzenélés. Szerk.: Gróf Péter–Varga Katalin. Bp. 2001. 15-28.

15. Takács M.: Újvidék és környéke a középkorban. In: Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. Millenniumi szám. Fő- és felelős szerk.: Ricz Péter Szabadka 2000, 23-26. 

16. Takács M.: Kamanc mezőváros topográfiája (egy újonnan közölt, 1716-os térkép alapján). In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Kovács Gyöngyi. Bp. 2004, 511–516.

17. Takács M.: Avar edényégető kemencék Kompolton. (közös cikk Vaday Andreával). Agria 40(2004) 5–104.

18. Takács M.: A középkori régészet a Vajdaságban 1918 és 1987 között. In: Testis temporum, vita memoriae. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem szakfolyóirata 2006. 3–4. 147–179.

19. Takács M.: A Ménfőcsanak–Szeles-dűlői lelőhelyen 1990–91-ben feltárt, Árpád-kori veremházak. In: Ünnepi kötet a 65 éves Tomka Péter tiszteletére. Arrabona 44(2006)/1, 537–565.

20. Takács M.: A nemzetépítés jegyében megfogalmazott elvárások. Kutatási célok az észak-balkáni államok középkori régészetében. In: Korall, társadalomtörténeti folyóirat 24–25, 7(2006) július, 163–202.

21. Takács, M.: The 10th–11th Century Settlement History of Nagybárkány, Sirok and Tarnabod. In: Enviromental Archaeology in North-Eastern Hungary. Ed. Gál, Erika–Juhász, Imola–Sümegi, Pál. VAH, Bp. 2005.

22. Takács, M.: Siedlungsgeschichtliche Auswertung. In: Daim, Falko–Lauermann, Ernst (Hrsg.) Das frühungarische Reitergrab von Gnadendorf (Niederösterreich). Mainz 2006, 211–252.

23. Takács, M.: Kurze Darstellung der siedlungsarchäologischen Ergebnisse. In: Heldengrab im Niemandsland. Ein frühungarischer Reiter aus Niederösterreich. Begleitbuch zur glechnamigen Ausstellung des RGZM 14. September bis 19. November 2006. Mainz 2006, 15 –19.

24. Takács M.: A 10. századi magyar-szláv viszonyról és a honfoglaló magyarok életmódjáról. (Néhány megjegyzés KRISTÓ Gyula: A magyar állam megszületése. Szeged 1995. c. könyvéről.) Századok 131(1997)/1, 168-215.

25. Takács, M.: Über die Formung der Tonkessel. In: III. Internationale Archäologische Studentenkonferenz, Pécs 9-12. November 1982. Szerk.: Tamási J.-Vékony G.. Bp. 1983. 164–198.

26. Takács M.: A Kárpát-medence, az Alpok délkeleti része és a Balkán-félsziget kapcsolatai a 7-9. században. A jugoszláviai kutatások újabb eredményei. In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott előadások. Szerk.: Lőrinczy Gábor. MFMÉ 1984/85,2. Szeged 1991. 503–528.

27. Takács M.: A kisalföldi, Árpád-kori cserépbográcsok pontosabb időrendje (Egy kísérlet a leletanyag rendszerezésére). [Elhangzott népvándorlás kor fiatal kutatóinak III. összejövetelén, Sátoraljaújhelyen, 1992. szeptember 8-án.] HOMÉ 30-31/2 (1993) 447-479. Német összefoglalással.

28. Takács M.: Falusi lakóházak és egyéb építmények a Kisalföldön a 10-16. században. (Kutatási eredmények és további feladatok.) In: A Kisalföld népi építészete. (A Győrött 1993. május 24-25-én megrendezett konferencia anyaga.) Szerk.: Perger Gyula-Cseri Miklós. Szentendre-Győr 1993. 7–53. Német ill. szlovák nyelvű összefoglalással.

29. Takács M.: Az oroszlánosi monostor oroszlánja. [Elhangzott a Fehér Géza születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen. Debrecen-Budapest. 1991. november 12-én és 14-én.] ArchÉrt 120 (1993) 47-61.   Angol nyelvű összefoglalással.

30. Takács M.: Honfoglalás- és kora Árpád-kori telepfeltárások az M1 autópálya nyugat-magyarországi szakaszán. [Elhangzott: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei című konferencián, Mályiban, 1995. szeptember 26-án.] In: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Szerk.: Wolf M.-Révész L. Miskolc 1996, 197-217.

31. Takács, M.: Ornamentale Beziehungen zwischen der Steinmetzkunst von Ungarn, und Dalmatien im XI. Jahrhundert. [Elhangzott a "Karolinško i otonsko doba" c. konferencián, Motovunban 1996. május 14.] In: Hortus Artium Medievalium. Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 3(1997) 165-178.

32. Takács M.: Miben főzték és tálalták ételeiket a honfoglaló magyarok? "Nyereg alatt puhítjuk...? avagy Vendéglátási és étkezési szokások a honfoglaló magyaroknál és a rokon kultúrájú népeknél" című, 1996. október 10-11-i rendezvénysorozat Tudományos Konferenciájának tanulmányai. Szerk.: Laszlovszky J. In: Ómagyar Kultúra X. évfolyam, különszám, 1997, 94-112.

33. Takács M.: A honfoglalás-kori edényművesség. In: Honfoglalás és néprajz. Szerk.: Kovács L.-Paládi-Kovács A. Bp. 1997. 205-223. [Elhangzott a "Honfoglalás és néprajz" c. konferencián, Budapesten az MTA székházában, 1995. december 5-én. ] 

34. Takács M.: A magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori edényművesség térképészeti vonatkozásai. In: Honfoglalás és Árpád-kor. A Verecke híres útján tudományos konferencia anyagai. Szerk.: Makkay J.-Kobály J. Ungvár 1997, 69-103. [Elhangzott a "Verecke híres útján..." c. konferencián Ungváron 1996. június 1-én.] 

35. Takács M.: Adatok Veszprém megye 10-11. századi edényművességéhez. In: Veszprém és környéke a honfoglalás korában. Felolvasóülések Veszprém történetéből 5. Szerk.: V. dr. Fodor Zs. Veszprém 1998, 53-67. [Elhangzott a veszprémi Gizella-napon 1996. május 7-én.]

36. Takács M.: Kisfazék-bögre-csupor (cserépedények a középkori Magyarországon). [Elhangzott A "Középkori táplálkozás kutatása" c. műhelybeszélgetésen A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 1997. május 7-én. ] A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1995-1997. Bp. 1998. 61-72.

37. Takács, M.: Dörfliche Siedlungen der Árpádenzeit (10.-13. Jh.) in Westungarn. In: "Ruralia II. Conference Ruralia II-Spa 1st-th September 1997. Památky Archeologické-Supplementum 11. Prague 1998, 181-191. [Elhangzott: Rural Settlements of Árpádian Age in Western Hungary. címen, a belgiumi Spaban, 1997. szeptember 7-én.]

38. Takács, M.: How Did Conquering Hungarians Prepare and Serve their Food? In: Tender Meat under the Saddle. Customs of Eating, Drinking and Hospitality among Conquering Hungarians and Nomadic Peoples. Szerk.: Laszlovszky J. Krems 1998, 98-119.

39. Takács, M.: Ungarn als südlicher Nachbarn von Polen an der Wende des 1. und 2. Jahrtausends. Die Lebensform der Ungarn im Spiegel der schriftlichen und archäologischen Quellen. In: The Neighbours of Poland in the 10th Century. Szerk. Urbanczyk, P. Warsaw 2000, 157-191. 

40. Takács M.: Népvándorláskor-kutatások Kis-Jugoszláviában, az 1990-es években. In: Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak 10. konferenciája. Szerk.: Bende-Lőrinczy G.-Szalontai Cs. Szeged 2000, 393-414.

41. Takács, M.: Nucleated and/or dispersed settlements from the Árpádian and Angevin Age in the West Hungarian region of Kisalföld. In: Ruralia III. Conference Ruralia III-Maynooth, 3rd-9th september 1999. Památky Archeologické-Supplementum 14. Praha 2000, 240-251.

42. Takács M.: A Győr-homokgödröki 10-11. századi temetőrészlet és középkori település. (közös előadás Paszternák Istvánnal.) [Elhangzott a Népvándorláskor fiatal kutatóinak IX. konferenciáján. Egerben 1998. Megjelent 2001. jan. 19-én] In: A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája. Heves megyei régészeti közlemények 2. Eger 2000, 253-309..

43. Takács, M.: Les traces archéologiques de la conquête. Le rôle des recherches sur la céramique. Conquête, acculturation, identité: des Normands aux Hongrois. Les traces de la conquête. Cahiers de GRHIS. Identité et pratques sociales. Rouen 2001, 45-64.

44. Takács M.: Az újvidéki táj középkori településtörténete és műemlékei. Elhangzott Újvidéken 2000. Szept. 29-én. In: A honfoglalástól Mohácsig. Milleniumi visszapillantás a délvidéki magyar kultúra első félévezredére. Szerk. Bosnyák István. Művelődés és helytörténet [sor.] 9. Újvidék 2002, 45-79.

45. Takács M.: Az Árpád-kori köznépi lakóház kutatása, különös tekintettel az 1990-es évekre. In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szerk.: Cseri M.–Tárnoki J. Szentendre 2001, 7—54.

46. Takács M.: A Lébény Kaszás-dombi 373-as objektum kerámiája–Die Keramik des Siedlungsobjektes Nr. 373 von Lébény–Kaszás-domb. In: Zgodnji Slovani–Die frühen Slawen. Zgodnjosrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp.–Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. Szerk.: Guštin, Mitja. Ljubljana 2002, 170—178.

47. Takács, M.: Hausbau in Ungarn vom 2. bis 13. Jahrhundert n. Ch.–ein Zeitalter der unifizierten Grubenhäusern? In: The Rural House from the Migration Period to the Oldest Still Standing Buildings. RURALIA IV, PamArch–Supplementum 15, Praha 2002, 272—290.

48. Takács M.: A ménfőcsanaki 147. objektum–feltárás, rekonstrukció, értelmezés (Közös tanulmány Sabján Tiborral). In: Központok és falvak a honfoglalás- és Árpád-kori Magyarországon. Szerk. Cseh Julianna. Tatabánya 2002, 95-119. 

49. Takács, M.: Urzeitliche und mittelalterliche Brunnen bei Lébény (közös cikk T. Németh Gabriellával). Antaeus 26(2003) 97–139. 

50. Takács, M.: The Importance of Water in the life of the rural settlements of Mediaeval Hungary. In: Water managment in medieval rural economy. RURALIA V. PamArh Supplementum. 17, Praha 2004, 222–232.

51. Takács M.: A balkáni vlachok kutatásának régészeti vetülete. In: Genesia. Tanulmányok Bollók János tiszteletére. Szerk.: Horváth László–Laczkó Krisztina et alii. Bp. 2004, 239–289. 

52. Takács, M.: The Settlement Archaeology of Hungary from the 8th to the 11th Century, Presented on the Basis of Several Recently Excavated Sites. In: Camapgne Medievali. Strutture materilai, economia e società nell’insediamento rurale dell’Italia Settentrionale (VIII–X secolo). Atti del convegnio Nonatola (MO), San Giovanni in Persiceto (BO) 14–15 Marzo 2003. Szerk.: Gelichi Sauro. Documenti die Archeologia 37. [2005] 277–290.

53. Takács M.: Egy vitatott kéztartásról. In: „… a halál árnyékának völgyében járok.” A középkori templom körüli temetők feltárása. Szerk.: Ritoók Ágnes–Simonyi Erika. Bp. 2005, 85–101.

54. Takács M.: Három nézőpont a honfoglaló magyarokról. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Új sorozat 1 (11.) kötet. Kolozsvár 2006, 67–98.

55. Handwerkliche Produktion in den dörflichen Siedlungen im árpádenzeitlichen Ungarn (10.–13. Jahrhundert). In: Arts and Crafts in Medieval Rural Envirnoment–L’artisanat rural dans le monde médiéval–Handwerk im mittelalterlichen ländlichen Raum. Ruralia [sor.] VI. Brepols [Belgium 2007] 53–70. 

kiállítási katalógusok:

I. "Őseinket felhozád"... A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Szerk.: Fodor István. Bp. 1996. [Millecentenáriumi kiállítás: Miskolc-Budapest 1995-1996.] 4 önálló és 2 társszerzővel írott címszó:
1. A honfoglaláskori agyagművesség (62-63.  )
2. Ágcsernyő (Mesterházy Károllyal, 129.  )
3. Bély (Mesterházy Károllyal, 136.  )
4. Koroncó–Bábota (426.  )
5. Lébény (427.  )
6. Ménfőcsanak (430.  )

E mű idegen nyelvű változatai:
1. Ceramica. In: Gli antichi Ungari. Nascita di una nazione. [Kiállítási katalógus] Szerk.: Fodor, I.-Révész, L. et alii. Skira [Milano1998], 70-71.
2. Céramique. In: La Hongrie de l'an Mil. Naissance d'une nation européenne. [Kiállítási katalógus] Szerk.: Fodor, I.-Révész, L. et alii. Skira [Milan 1998], 70-71.
3. Céramique. In: L'an Mil et la Hongrie. Naissance d'une nation européenne. [Kiállítási katalógus] Szerk.: Fodor, I.-Révész, L. et alii. Skira [Milan 1998], 70-71.
4. Savenvalanta. In: Muinaiset unkarilaiset. [Kiállítási katalógus] Szerk.: Fodor, I. Turku 1999, 66-67.

II. Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. Burgenländische Landesausstellung 1996. Főszerk.: Daim, Falko. Eisenstadt 1996.
1. Die awarenzeitlichen Siedlungen von Lébény. 379-382.  


III. Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. 27. Europaratausstellung. Hrsg.: Wieczorek, A.-Hinz, H-M. Theiss Verlag [Stuttgart 2000]
1. Wirtschafts- und Siedlungswesen in Ungarn zur Zeiten der Staatsgründung. In: 1. köt. 121-125.
E mű magyar változata: Az államszervezés-kori Magyarország gazdálkodása és települési képe. In: Európa közepe 1000 körül. Történelmi, művészeti és régészeti tanulmányok. Az Európa Tanács 27. kiállítása. Szerk.: Wieczorek, A.-Hinz, H-M. Theiss Verlag [Stuttgart 2000] 78-83.

IV. Révész László–Takács Miklós: „Hajtott a lélek erre nyugatra…” Honfoglalás kori magyar ifjú sírja az ausztriai Gnadendorfban. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2006.

recenziók:

1. Szekeres László: A hunok és Attila. Forum Újvidék 1985. Híd 50(1986)/1 120–124.
2. Szekeres László: Kanizsa múltja a régészeti leletek fényében. Monografija Kanjize-Kanizsa monográfiája Studije-Tanulmányok 1. Kanizsa 1986. Híd 51(1987)/5 703–705.
3. Ateliers de potiers médiévaux en Bretagne. Sous la direction de François Fichet de Clairfontaine. Documents d'archélogie française, no 55. Paris 1996. (:leadtam az ActArchHung szerkesztőségének 1997.01., megjelent 2000. 02.) Acta ArchHung 50(1998) 276-277.
4. Régészet, új régészet (Rec.: Colin Renfrew-Paul Bahn: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat.. Osiris kiadó. Budapest 1999.) Magyar Szemle 2000. február, 172-181.

enciklopédia és leletkataszter címszavak:

I. Lexikon des Mittelalters:
1. Pécsvárad. Band 6. Lieferung 9. Patristik-Pfalzgrafenschaft b. Rein. München-Zürich [1993.] 1849.  
2. Pétervárad. Band 6. Lieferung 9. Patristik-Pfalzgrafenschaft b. Rein. München-Zürich [1993.] 1942-1943.  
3. Ungarn-Archäologie, Siedlungsgeschichte. Band 8. Lieferung 6. Tuscania-Uti/frui. München [1997.] 

II. Korai magyar történeti enciklopédia (9-14. század). Főszerk.: Kristó Gyula. Bp. 1994. (összesen 30 címszó)
1. Bács (társszerzőként Marosi Ernővel)-73-74.  
2. Barancs (társszerzőként, Rókay Péterrel)-82.  
3. Becse (társszerzőként Engel Pállal és Feld Istvánnal)-88.  
4. Belgrád-93-94. old
5. Beregszász (társszerzőként, Kovács Lászlóval)-98.  
6. Bodrog-115-116.  
7. Borsova-121-122.  
8. Bosznia (társszerzőként, Rókay Péterrel)-123-124.  
9. Bulkeszi-134.  
10. Eszék-199.  
11. falu-207-210. old
12. horvátok (társszerzőként, Rókay Péterrel)-270-273.
13. Munkács (társszerzőként Engel Pállal és Feld Istvánnal)-469.  
14. Nagyolaszi-477.  
15. Oroszlámos (társszerzőként Kovács Lászlóval és Szegfű Lászlóval)-508.  
16. Péter, Mo-i főember, Turwey fia-544.  
17. Pétervárad-545.  
18. Raguza-565-566.  
19. régészeti hagyaték (társszerzőként Bálint Csanáddal és Kovács Lászlóval)-568-572.
20. Szalánkemén-615.
21. szerbek (társszerzőként, Rókay Péterrel)-638-639.
22. szerb-magyar kapcsolatok (társszerzőként, Rókay Péterrel és Wehli Tündével)-640-641.
23. Szerémség (társszerzőként, Kristó Gyulával)-642-643.  
24. szlávok (társszerzőként H. Tóth Imrével)-646-649.
25. Szlavónia (társszerzőként, Rókay Péterel)-650-652.  
26. szlovének-653-654.  
27. Titel (társszerzőként, Rókay Péterrel)-677.  
28. transhumance (társszerzőként, Paládi Kovács Attilával)-689.  
29. Ungvár-700.  
30. Valkóvár-708.  
31. Zágráb (társszerzőként, Rókay Péterrel és Wéhli Tündével)-738-739.  
32. Zimony-745-746.  

III. Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Szerk.: Szentpéteri, József. Varia Archaeologica Hungarica XIII/1, Bp. 2002,

IV. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor I. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Balassi Kiadó, Bp. 2003.
1. agyagművesség (keramika) 26–29.
2. Árpád-kor. In: Takács M.–Tomka G.: agyagművesség a középkorban., 36-37

népszerűsítő munkák:

1. Takács M.: Lébény-Kaszás-domb. In: Lébényi tükör, a helyi önkormányzat közéleti és információs lapja. 3. évf. 3. szám, 1993. december; 6. old (társszerzőként: T. Németh Gabriellával, Szőnyi Eszterrel és Tomka Péterrel együtt)

2. Takács M.: Jurtban is, veremházban is. Népszabadság-hétvége 54. évf. 193. szám., 1996. aug. 17. 34.  

3. Takács M.: A honfoglaló magyarok életmódja. (: átadtam az MTI-nek 1996. június 8-án.:) Romániai Magyar Szó 1996. szeptember 11. 3.  ; illetve Magyar Szó (Kilátó c. melléklet) 1996. november 16. szombat, 12.  

4. Takács M.: Koszovó/Kosova földje a középkorban. In: História XXIX. évf. 2. szám (2007/2), 3–6. 

főbb tevékenységi körök:

1. Az Árpád-kori Magyarország köznépi lakáskultúrája; az Árpád-kori falu régészete
2. A 7-14. századi edényművesség formakincse és időrendje
3. A középkori Magyarország egyházi építészete, különös tekintettel az egykori országterület déli részén levő templomokra
4. Magyarország és a Balkán-félsziget középkori anyagi kultúrája közötti kapcsolatok
5. Bevezetés a Balkán-félsziget középkori régészetébe I. A délszláv utódállamok és Albánia
6. A lébényi lelőhelyek 7-11. századi kerámiája (A Kisalföld koraközépkori edényművessége két nagyméretű telepfeltárás tükrében.)
7. A középkori Szerémség egyházi épületei

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet