Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Zatykó Csilla

beosztás: tudományos főmunkatárs

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: középkor

telefon: +3612246700/4264

email: zatyko.csilla@btk.mta.hu

születési  idő:

1967

 

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1993: régészet (népvándorlás- és középkor)

1998: történelem

Central European University, Budapest

1995: Medieval Studies, MA képzés

 

tudományos fokozat:

2002: ELTE BTK, PhD

 

munkahelyek, beosztások:

1993–1997: MTA Régészeti Intézet (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), ösztöndíjas

1997–2002: tudományos munkatárs

2002–: tudományos főmunkatárs

 

ösztöndíjak:

1991: három hónapos TEMPUS ösztöndíj: Groningeni Egyetetm, Biológiai és Régészeti Intézet

2001: Akadémiai csereegyezmény: Universität Wien, Institut für Ur- und Frühgeschichte

2011–: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

tagságok:

2008–: Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, tag

2009–:  European Association of Archaeologists, tag

2011–2014, 2018–: Magyar Régész Szövetség, alelnök, elnökségi tag

2012–: Ruralia: The International Association for the Archaeology of Medieval Villages and the Rural Milieu, nemzeti képviselő, vezető testületi tag

 

szerkesztőbizottsági tagságok:

2006–: ANTAEUS, az MTA Régészeti Intézet évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

 

válogatott bibliográfia:

1. Zatykó, Cs.: Morphological Study on a 15th Century Village, Csepely. ActaArchHung 49 (1997) 167–193. LETÖLTÉS

2. Zatykó, Cs.: Medieval Villages and Their Landscape: Methods of Reconstruction, in: Laszlovszky, J. – Szabó, P. (eds): People and Nature in Historical Perspective. Budapest 2003, 343–375.

3. Zatykó, Cs.: Reconstruction of the Settlement Structure of the Medieval Nagyszakácsi (Somogy county). Antaeus 27 (2004) 367–431.

4. Cs. Zatykó – Imola Juhász – Pál Sümegi (eds): Environmental Archaeology in Transdanubia. Varia Archaeologica Hungarica XX. Budapest 2007.

5. Zatykó, Cs.: The medieval environment of the lake Baláta area in the light of geology an documentary sources, in: Szabó, P. – Hédl, R. (eds): Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History. Institute of Botany of the ASCR. Brno 2008, 124–129. LETÖLTÉS

6. Zatykó Cs.: Természeti táj – emberformálta táj: a középkori környezet rekonstrukciójának lehetőségei, in: Benkő E. – Kovács Gy. (szerk.): Középkori és újkori régészetünk legújabb eredményei I-II. Budapest 2010, 839–852. LETÖLTÉS

7. Zatykó, Cs.: Aspects of fishing in medieval Hungary, in: J. Klapste – P. Sommer (eds): Ruralia VIII: Processing, Storage, Distribution of Food – Food in the Medieval Rural Environment. Brepols 2011, 399–408.

8. Viczián, I. – Zatykó, Cs.: Geomorphology and Environmental History in the Drava Valley, near Berzence. Hungarian Geographical Bulletin 60 (2011) 4, 357–377. LETÖLTÉS

9. Zatykó, Cs.: Appearance of social hierarchy in village structures: the conclusions of two case studies from Hungary, in: J. Klapste: Ruralia IX . Hierarchy in Rural Settlements. Brepols 2013, 437–446. 

10. Zatykó, Csilla: People beyond Landscapes: past, present and future of Hungarian landscape archaeology. Antaeus 33 (2015) 371-390.

11. Kovács, Gyöngyi – Zatykó, Csilla (eds.): “per sylvam et per lacus nimios” The Medieval and Ottoman Period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary: the Contribution of the Natural Sciences. Budapest, 2016. 252 p., ill.

12. Zatykó Csilla: Középkori településszerkezet és tájhasználat a Berzence környéki terepbejárások tükrében. In: Benkő Elek– Bondár Mária – Kolláth Ágnes (szerk.): Magyarország Régészeti Topográfiája: Múlt – Jelen – Jövő" Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2017. 563-571.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület:

1. A Békés megyei egykori sarkadi és gyulai járás régészeti topográfiája (1993-1997)

2. Középkori falvak telek- és határszerkezet rekonstrukciója (1996–2001)

A középkori Csepely falu (ma Nagycsepel, Somogy megye) kutatásának célja a település belterületének valamint határának, birtokviszonyainak, művelési szerkezetének feltérképezése volt. A falurekonstrukció egyrészt nem-régészeti források (okleveles adatok, korai térképek, légi fotók, helynevek) elemzésével, másrészt a régészeti terepbejárások során tett megfigyelések alapján készült. Egy 1412-ben kiadott, kivételes részletességű birtokmegosztó oklevél és a régészeti, tájrégészeti jelenségek összevetésével nem csak a telkek mérete és elhelyezkedése, de a határbeli szántók, rétek – területre jellemző mértékegység szerinti – mérete, a határ övezetes művelési- és birtokszerkezete is rekonstruálhatóvá vált.
A szintén somogy megyei Szakácsi (ma Nagyszakácsi) középkori népességének speciális társadalmi jogállása, valamint kivételes forrásadottságai teszik különlegessé. Lakói jobbágyok mellett olyan szolgálónépi (királyi szakács) jogállásból felemelkedett kuriális nemesek voltak, akik az év egy részében végzett udvari szolgálataik fejében nyerték el nemesi kiváltságaikat. A középkori falu szerkezetének rekonstrukciója során egyrészt közel száz, 1359 és 1521 között kiadott, kisebb-nagyobb birtokrészeket leíró forrás, másrészt a település teljes határában végzett régészeti terepjárás adatai álltak rendelkezésre. Kutatásunk eredményeként kimutatható, hogy Szakácsi középkori határában a közösségi szabályozás alá eső parcellák közé beékelődve – rendszerint ezek egyesítéséből született – kisnemesi birtoklású, 2-3 holdas földek helyezkedtek el. Szakácsi középkori határának sajátos birtokszerkezete, a régészeti terepjárás során regisztrált, - helyenként az Árpád-korig is visszavezethető - késő középkori kistelepek és az okleveles adatok révén megismert határbeli kuriális birtok(ok), valamint a köztük feltételezhető összefüggés azt mutatta, hogy számos jelenség a kisnemesi lakossággal hozható kapcsolatba.

Zatykó Csilla: 15. századi falukép Somogy megyéből. Történelmi Szemle 39(1997) 3-4. 473-485.
Zatykó, Csilla: Morphological Study on a 15th Century Village, Csepely. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49(1997) 167-193.
Zatykó, Csilla: Medieval Villages and Their Landscape: Methods of Reconstruction. In: People and Nature in Historical Perspective (eds.: J. Laszlovszky – P. Szabó) Budapest: CEU – Archaeolingua, 2003 343-375.
Zatykó, Csilla: Reconstruction of the Settlement Structure of the Medieval Nagyszakácsi (Somogy county). Antaeus 27 (2004) 367–431.
Zatykó Csilla: Adatok egy 1460-as birtokmegosztó oklevélhez. In: „Es tu scholaris“ Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Monumenta Historica Budapestiensia XIII. (szerk.: F. Romhányi Beatrix – Grynaeus András – Magyar Károly – Végh András) Budapest, 2004. 125-131.
Zatykó Csilla: Lelőhely és település kapcsolata a középkori Nagyszakácsiban. In: Fél évszázad terepen. Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70 születésnapja alkalmából. (szerk.: Miklós Zsuzsa – Kővári Klára) Budapest, 2011. 101-108.
Zatykó, Csilla: Appearance of social hierarchy in village structures: the conclusions of two case studies from Hungary. In: Ruralia IX . Hierarchy in Rural Settlements. (ed.: Jan Klapste) Turnhout Brepols Publishers, 2013. 437-446.

3. Középkori környezettörténet (NKFP-5/0063/2002)

A 2002 és 2005 között Dr. Sümegi Pál által vezetett “Magyarország környezettörténete a neolitikumtól a törökkorig“ című kutatási program keretében különböző magyarországi régiók lelőhelyeinek régészeti-geológiai vizsgálatát céloztuk meg. A Bátorligeti-tó, Nagybárkány – Nádas-tó és Kaszó puszta – Baláta-tó területén végzett környezettörténeti mintavételek több vonatkozásban is (pl. középkori klimaoptimum, növényzetösszetétel) árnyalták a középkori klíma, vegetáció, ember és táj viszonyáról alkotott képet. Eredményeik nem csak az általános klimatikus folyamatok helyi szintű változataira hívják fel a figyelmet, de összevetésük az írott forrásokkal, régészeti és történeti adatokkal rámutattak az egyes területek különböző birtok- és településtörténeti sajátosságainak tájformáló szerepére is. Módszertani szempontból, a vizsgálatok rámutattak a történeti források és a természettudományos, palinológiai, malakológiai adatok együttes értelmezésének lehetőségeire és korlátaira is.

Zatykó, Csilla: Data to the medieval environmental history of Bátorliget marshland and its surroundings. In: The Geohistory of Bátorliget Marshland. An Example for the Reconstruction of Late Quaternary Environmental Changes and Past Human Impact from the Northeastern Part of the Carpathian Basin. (eds: Pál Sümegi – Sándor Gulyás) Budapest : Archaeolingua, 2004. 272-277.
Zatykó, Cs.: The medieval environment and settlement history of the Nagybárkány area. In: Environmental archaeology in North-Eastern Hungary. Varia Archaeologica Hungarica XIX. (eds: Gál, E. – Juhász, I. – Sümegi, P.) Budapest, 2005. 405-409.
Zatykó, Cs.: Notes on the medieval history of Sirok and Tarnabod. In: Environmental Archaeology of North-Eastern Hungary. Varia Archaeologica Hungarica XIX. (eds: Erika Gál – Imola Juhász Pál Sümegi) Budapest, 2005. 401-403.
Cs. Zatykó – I. Juhász – P. Sümegi: Environmental Archaeology in Transdanubia. VAH 20. Budapest, 2007.
Zatykó, Csilla: Medieval settlement history of the Baláta Lake and its environs. In: Environmental Archaeology of Transdanubia. Varia Archaeologica Hungarica XX. (eds: Csilla Zatykó – Imola Juhász Pál Sümegi) Budapest, 2007. 257-264.
Zatykó, Csilla: The medieval environment of the lake Baláta area in the light of geology an documentary sources. In: Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History. (eds: Péter Szabó - Radim Hédl): Institute of Botany of the ASCR, Brno 2008. 124-129.
Sümegi, Pál – Jakab, Gusztáv – Majkut, Péter – Törőcsik, Tünde – Zatykó, Csilla: Middle Age paleoecological and paleoclimatological reconstruction in the Carpathian Basin. Időjárás. Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service 113 (2009) 4. 265-298.
Zatykó, Csilla – Sümegi, Pál: Palaeoenvironment and documentary sources: tracing environmental changes in marginal landscapes in Hungary. In: Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes. Ruralia VII. (ed.: Klapste, J. - Sommer, P.) Turnhout - Brepols, 2009. 393-401.


4. Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (OTKA K 72231)

A "Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon, 14–17. század" című, Kovács Gyöngyi vezetésével megvalósult projekt futamideje alatt különféle kutatási módok segítségével vizsgáltuk a Dél-Dunántúl kisebb régióiban a középkori és kora újkori környezettörténet, településszerkezet, várakhoz és környékükhöz kapcsolódó anyagi kultúra és művelődéstörténet egyes kérdéseit.
A belső-somogyi Berzence határában végzett régészeti és természettudományos kutatások – más belső-somogyi területeken folytatott kutatási előzmények után - elsősorban a középkori településszerkezetre, környezetre és tájhasználatra nézve hoztak új eredményeket. A kutatás három fő forrását az okleveles adatok (két 1377-ben kiadott birtokmegosztó oklevél), a nagy területeket lefedő régészeti terepbejárás eredményei (lelőhelyek és tájrégészeti jelenségek) valamint a környezettörténeti mintavételek elemzése jelentette. A két kistáj határán fekvő kutatási terület – a tájegységek eltérő földrajzi adottságaihoz igazodva – a településszerkezet, a gazdálkodásában és a tájhasznosítás módjai tekintetében is különbségeket mutat. A magasparti részeken a gabonatermelés, szántógazdálkodás dominanciája rajzolódik ki, míg a Dráva egykori ártéri területén a rétgazdálkodás mellett a morotvatavakban folyó halászat és a vízjárta területek gyepvasérc-nyersanyagán alapuló vasfeldolgozás gyakorlatát mutatták a vizsgálatok. A két területen eltérő településszerkezetet is rekonstruálhattunk, amely a gazdálkodási formákhoz és a földrajzi környezethez egyaránt igazodó megtelepedési mintákat követ.

Zatykó Csilla: Természeti táj – emberformálta táj: a középkori környezet rekonstrukciójának lehetőségei. In: Középkori és újkori régészetünk legújabb eredményei I-II. (szerk.: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi) Budapest, 2010. 839-852.
Viczián, István – Zatykó, Csilla: Geomorphology and Environmental History in the Drava Valley, near Berzence. Hungarian Geographical Bulletin 60 (2011) 4. 357-377.
Zatykó Csilla: Tűz, víz, föld: komplex tájhasználat régészeti és történeti nyomai a Dráva-völgyben / Fire, water, earth: archaeological and historical data on complex landscape utilisation in the Drava Valley. Magyar Régészet / Hungarian Archaeology. E-journal. 2012, Winter
Zatykó, Csilla: Settlement pattern, landscape use in medieval Berzence (Hungary) / Obrasci naselja, Korištenje krajolika u srednjovjekovnom Berzencu (Mađarska) Podravski Zbornik 39 (2013) 164-172.
Gyöngyi Kovács – László Bartosiewicz – Katalin Éder – Erika Gál – Zsuzsa Miklós – Márton Rózsás – János Attila Tóth– Csilla Zatykó: Medieval and Ottoman period (14th–17th c.) archaeology in the Dráva River Region Results of an Interdisciplinary Project. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 65 (2014) 155-168.
Kovács, Gyöngyi – Zatykó, Csilla: “Studies on Settlement Archaeology and Environmental History in Southern Transdanubia, 1300–1700”: an Interdisciplinary Research Project in a Nutshell. In: Kovács, Gyöngyi – Zatykó, Csilla (eds.): “Per sylvam et per lacus nimios” The Medieval and Ottoman Period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary: the Contribution of the Natural Sciences. Budapest, 2016, 9–11.
Kovács Gyöngyi – Zatykó Csilla: A Dráva-völgy mint történeti táj (1300-1700) In: Jerem Erzsébet – Laszlovszky József – Pinke Zsolt – Drosztmér Ágnes – Renner Zsuzsanna: Történeti tájak – vizes élőhelyek. Régészet, környezettörténet, tájvédelem. Budapest: Archaeolingua – Közép-európai Egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok Program 2017. 25-28. 72.

5. Tájrégészet

A tájrégészet a hazai régészeti kutatás viszonylag fiatal, egy-két évtizedre visszanyúló ága. A tájrégészet bár egyre népszerűbb és egyre gyakrabban használt fogalom, valójában nincs precíz definíciója: nem koherens módszertana vagy elmélete alapján, inkább szemlélete, témája szerint határozható meg. Célja, hogy feltárja azokat az összetett folyamatokat, melyek során az ember tudatosan vagy tudattalanul alakította az őt körülvevő tájat, feladata az ember és környezete múltbéli kapcsolatára utaló, tájban megjelenő fizikai jelenségek felismerése, rögzítése és megértése. A tájrégészeti kutatás nem egyszerűen tájléptékű régészet, sajátos tájszemlélet jellemzi, a tájat egy dinamikusan változó, komplex struktúraként tekinti.

Zatykó Csilla: Integrált kutatások: a tájrégészet. In: Régészeti Kézikönyv CD ROM (szerk.: Gróf Péter – Horváth Ferenc – Kulcsár Valéria – F. Romhányi Beatrix – Tari Edit – T. Biró Katalin) Budapest 2011. 388-402.
Zatykó, Csilla: People beyond Landscapes: past, present and future of Hungarian landscape archaeology. Antaeus 33 (2015) 371-390.
Zatykó Csilla – Szilágyi Magdolna – Szabó Máté (szerk.): Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban. Absztrakt kötet. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.11.06-2017.11.07. Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2017. 

6. Kárpát-medence középkori környezettörténete (NKFI 112318)

A pályázat több tudományág (történettudomány, régészet, geológia, biológia, környezet- és klímakutatás) együttműködésével a középkori Kárpát-medence környezettörténetének átfogó elemzésére törekszik, a magyar honfoglalás korától a kora újkorig terjedő időszakban. A projekt keretében a Kárpát-medence egy-egy megfelelően kiválasztott teszt-területén intenzív kutatásokat és feldolgozásokat végzünk, a környezettörténet középkori írott forrásai, régészeti adatai, továbbá talajtani fúrások, valamint archaeobotanikai és archaeozoológiai leletek és minták segítségével. Ezek részeredményei, továbbá az elmúlt évtizedek középkori rétegeket érintő geológiai fúrásainak rendelkezésre álló adatai, valamint számos nagy ásatásának még közöletlen adattömege segítségével egy átfogó monográfia kéziratát készítjük el.

 

kutatási tevékenység:

1996–2000: Különböző típusú falvak középkori szerkezete, OTKA-pályázat (témavezető)

2002–2005: Magyarország környezettörténete (témavezető: Sümegi Pál), NKFP pályázat

2004–2007: Ménfőcsanak-83. út sok-korszakos lelőhelyének feldolgozása (témavezető: Kiss Viktória), OTKA-pályázat (résztvevő)

2008–2012: Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (14-17. század) (témavezető: Kovács Gyöngyi)
, OTKA-pályázat (résztvevő)

2009–2011: Argonauta Program (témavezető: Tóth János Attila), NFM, OTKA-pályázat (résztvevő)

2011–: Halastavak a középkori Magyarországon, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2014-: A Kárpát-medence középkori környezettörténete (témavezető: Benkő Elek), OTKA-pályázat (résztvevő)

 

Konferenciák, előadások:

2007. szeptember 8–14.: Ruralia VII. Cardiff (Wales U.K.): “Archaeology of Marginal Landscapes“ konferencián “Usage and perception of marginal landscape in medieval Hungarian settlements: a case study“ közös előadás Sümegi Pállal.

2007 október 26–27. Budapest, CEU Medieval Studies: “Trends in research and teaching of historical ecology in Central Europe“ konferencián “Landscape and/or environment in rural settlements“ című előadás.

2007. október 12–13. Budapest, BCE Kertművészeti Tanszék “A Műemlékvédelem sajátos tárgya: a történeti táj“ című konferencián “Táj és faluhatár a középkori forrásokban“ című előadás.

2009. szeptember 7–11. Lorca (Murcia, Spanyolország), Ruralia VIII. “Food production, storage and consumption in medieval rural environment” konferencián a “Fishponds as places of food storage in medieval Hungary“ című előadás.

2010. február 4–5. Budapest, ELTE Őslénytani Tanszék “Környezettörténet 2010 - Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében” konferencián “Környezettörténeti, geomorfológiai és településrégészeti kutatások a Dráva völgyében” című közös előadás Viczián Istvánnal.

2010. május 13–16. Kalamazoo, MI, USA „ 45th International Congress on Medieval Studies at Kalamazoo“ konferencián „From fishponds to weirs: remains of fishing in Medieval Hungary“ című előadás.

2010. október 6–8. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum „Környezet - Ember – Kultúra 2010. Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde“ konferencián „Táj, település és gazdálkodás: középkori környezettörténet és régészeti geológia“ előadás.

2010. december 14. Budapest, MTA Régészeti Intézet „Környezettörténeti és településrégészeti kutatások a Dél-Dunántúlon (14–17. század), Tudományról kedden a Régészeti Intézetben“ rendezvénysorozat keretében „Táj és település a középkori Berzencén“ című előadás.

2011. szeptember 14–18. Oslo (Norvégia) The 17th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. konferencián "Long term climatic changes and socio-economic processes in medieval Hungary: conclusions of two case studies" című előadás Sümegi Pállal.

2011. szeptember 26. - október 3. Götzis, (Vorarlberg, Ausztria) Ruralia IX. „Hierarchy in rural settlements“ konferencián "Appearance of social hierarchy in village structures" című előadás.

2011. november 4–6. Gyergyószentmiklós (Románia) IX. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencián "Jobbágyfalu, kisnemesi falu. Két Somogy megyei település összehasonlítása" című előadás.

2012. június 27–29. Budapest, Central European University “Knowledge Transfer in Medieval Monastic Networks: Monasticism, Landscape Archaeology, Cultural Heritage” című konferencián "Medieval Fishponds in Hungary – Research problems and a new research project" című előadás.

2013. szeptember 9–15. Smolenice (Szlovákia) Ruralia X. „Agrarian Technology in the Medieval Landscape“ konferencián „On the border of landscapes: regional adaptation of agrarian technologies“ előadás.

2013. február 20. University of Texas at Arlington vendégelőadójaként “How to reconstruct medieval human-landscape interaction - and why do it all?” című előadás.

2014. szeptember 10–14. Isztambul (Törökország) 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, konferencián "Boundaries that bond and divide: a case study of a medieval village from Hungary" című előadás.

2015. március 26. University of Texas at Arlington vendégelőadójaként „Environment Archaeology - Introduction to Archaeology” című előadás.

2015. szeptember 7–13. Clervaux, Luxemburg, „Ruralia XI: Religious places, cults and rituals in medieval rural environment" konferencián "Pilgrimage, patron saint's day and Easter perambulation: religiously motivated travels in Medieval Hungary" című poszter.

2016. december 13. Budapest, Central European University, “Történeti tájak - vizes élőhelyek: Régészet - környezettörténet – tájvédelem” konferencián “A Dráva-völgy mint történeti táj: régészet és természettudományok a középkor környezeti kutatásában” című előadás.

2017. szeptember 11–17. Kilkenny (Írország), "Ruralia XII: Transitions and Transformation in the Medieval and Early Modern Countryside” konferencián a “Causes and effects in human landscape interaction in medieval Hungary” című előadás.

2017. szeptember 19.Budapest, MTA BTK Régészeti Intézet, Ókori és Népvándorlás Kori Régészeti Témacsoport szervezésében “Régészet, történelem, természettudományok: egy tájhasználat rekonstrukció módszertani tanulságai” című előadás.

2017. november 6–7. Budapest, MTA Humán Tudományok Kutatóháza,”Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban” konferencián “A tájhasználat: komplexitás és sokszínűség a tájrégészetben” című előadás Ferenczi Lászlóval közösen.

 

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet