Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Téma

 

Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig, OTKA-pályázat K 81230 

Futamidő/

Témavezető

2010-2015

Dr. Bánffy Eszter

Összefoglalás

 

Az Alsónyék-Bátaszéken végzett feltárások a neolitikum több periódusából olyan európai jelentőségű neolitikus jelenségeket hoztak felszínre, amelyeknek feldolgozása és az eredmények monografikus megjelenése kiemelkedő jelentőségű forrásanyagként szolgál Kelet-Közép Európa és Délkelet Európa csatlakozó területeinek újkőkor kutatásához. A program a Starčevo kultúra, a közép-európai vonaldíszes kultúra (LBK), a Sopot kultúra, valamint a lengyeli kultúra településeinek és temetőinek elsődleges feldolgozását tűzte ki célul. Ez magában foglalja a dokumentáció befejezését és értékelését, valamint a különböző leletanyagtípusok és jelenség-csoportok bizonyos szempontok szerinti régészeti és természettudományos feldolgozását. A témavezető a korai korszakot dolgozza fel Osztás Anettel és Marton Tiborral közösen, az LBK és a Sopot kultúra emlékanyagának elsődleges feldolgozásában Marton Tibor és Oross Krisztián vesznek részt. A lengyeli sírokat Zalai-Gaál István elemzi, a késő neolitikus telepszerkezet és az építészet elemzése Osztás Anett feladata. A csontvázak fizikai antropológiai vizsgálata Köhler Kitti, a paleodemográfiai szempontú elemzés Mende Balázs Gusztáv, a paleopatológiai elemzés Pálfi György és Molnár Erika munkája. A program kb. 40 AMS radiokarbon minta mérésének anyagi fedezetét is tartalmazza, melyek a Starčevo kultúra és az LBK időszakát ölelik fel. A feldolgozás valamennyi részfeladatában nélkülözhetetlen szerepet vállal Vindus Melinda.

Kutatócsoport

tagjai

 

Bánffy Eszter, Köhler Kitti, Marton Tibor, Mende Balázs Gusztáv, Nyerges Éva Ágnes, Oross Krisztián, Osztás Anett, Molnár Erika és Pálfi György (Szegedi Tudományegyetem TTIK, Embertani Tanszék), Szécsényi-Nagy Anna, Vindus Melinda, Zalai-Gaál István

Téma

 

Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas, DFG által támogatott projekt

Futamidő/ Témavezető

2010-2014

Prof. Dr. Kurt W. Alt, Dr. Bánffy Eszter

Összefoglalás

 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete és a Johannes Gutenberg-Universität (Mainz) közös bioarcheológiai kutatási programjának célja az újkőkori Kárpát-medence népesedési folyamatai és fejlődése struktúrájának és dinamikájának kutatása az antropológa (kollektív adatok és vázak biológiai adatai), az archeogenetika (népességstruktúra és dinamika), a biokémia (eredet, mobilitás, táplálkozás) és a régészet (kulturális változások) módszereivel. A szükséges infrastruktúra részben Budapesten (MTA), részben Mainzban (Atropológia) állt rendelkezésre. A biológiai forrásanyagot magyarországi múzeumok és gyűjtemények bocsájtották rendelkezésre, a régészeti forrásanyagot úgyszintén. A program keretében 2010-2012 között 685 neolitikus és rézkori temetkezésből került sor aDNA és geokémiai minták vételére az egész Kárpát-medencéből.

Kutatócsoport hazai tagjai

 

Bánffy Eszter, Szécsényi-Nagy Anna, Osztás Anett, Oross Krisztián, Marton Tibor, Jakucs János, Köhler Kitti, Mende Balázs Gusztáv

Kutatócsoport nemzetközi tagjai

 

Kurt W. Alt, Vicki Keerl, Marc Fecher (Institut für Anthropologie Universität Mainz)

Téma

 

Forschungen in den kupferzeitlich-neolithischen Siedlungslandschaften um Fajsz-Kovácshalom, Alsónyék-Bátaszék und Tolna-Mözs in Ungarn

Futamidő/ Témavezető

2011-2014

Dr. Knut Rassmann

Összefoglalás

 

Az MTA BTK Régészeti Intézete és a Römisch-Germanische Kommission (DAI) közös, geomágneses felmérésekre irányuló programjának célja a Dél-Dunántúl, azon belül a Tolnai Sárköz, illetve ehhez kapcsolódóan a Duna bal partján elterülő Kalocsai Sárköz újkőkori és rézkori településeinek és településhálózatainak kutatása. A korábban elvégzett felmérések 2011 novemberében és 2013 februárjában három lelőhelyre, Fajsz-Kovácshalomra, Alsónyék–Bátaszék lelőhelykomplexumára és Tolna-Mözsre koncentráltak. Ez 2014-ben kibővült Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő újkőkori megtelepedésének geomágneses kutatásával. 2014 novemberében további felmérésekre került sor Fajsz-Garadomb és Fajsz-Kovácshalom lelőhelyeken, valamint azok környezetében is.

Kutatócsoport hazai tagjai

 

Bánffy Eszter, Serlegi Gábor, Osztás Anett, Marton Tibor, Oross Krisztián

Kutatócsoport nemzetközi tagjai

 

Kai Radloff, Roman Scholz (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Institutes, Frankfurt am Main); Martin Furholt, Carsten Mischka, Rene Ohlrau (Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel);Kay Winkelmann (Beratender Ingenieur, Berlin)

Téma

 

The times of their lives: towards precise narratives of change in the European Neolithic through formal chronological modelling, ERC által támogatott kutatás

Futamidő/ Témavezető

2012-2017

Professor Alasdair Whittle, School of History and Archaeology, Cardiff University

Összefoglalás

 

A program nagyszámú AMS radiokarbon mérésből álló sorozatok és azok bayesiánus matematikai statisztikával való értékelésének segítségével állít fel kronológiai modelleket az őskori Európa számos régiójára vonatkozóan, különös tekintettel a múltban történt események és jelenségek időtartamának pontosabb időbeni becslésére. A magyarországi helyszín mellett vizsgál például nagy-britanniai, spanyolországi, máltai és szerbiai lelőhelyeket is. A hazai munkák elsődleges célja Alsónyék–Bátaszék lelőhelykomplexum újkőkori megtelepedésének abszolút kronológiai szempontú vizsgálata volt. A vizsgálatok felölelik úgy a Starčevo kultúra, mint a közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrája és a Sopot kultúra időszakát, de a radiokarbon adatok döntő többsége a lengyeli kultúra településével és temetkezéseivel összefüggésbe hozható emlékanyagot keltezi. Az eredmények segítségével részletesen felvázolható a lelőhely újkőkori megtelepedésének kontinuitása illetve annak esetleges hiátusai. A magyarországi résztvevők által szervezett vizsgálatsorok kiterjednek továbbá a lengyeli kultúra számos lelőhelyére a Kárpát-medencében és annak közvetlen környezetében (Zengővárkony, Györe, Mórágy, Villánykövesd, Veszprém-Jutasi út, Szőgyén, Friebritz) és a Vinča kultúra dél-dunántúli lelőhelyeire (Szederkény-Kukorica-dűlő, Versend-Gilencsa).

Kutatócsoport hazai tagjai

 

Bánffy Eszter, Oross Krisztián, Osztás Anett, Jakucs János, Nyerges Éva Ágnes, Zalai-Gaál István, Köhler Kitti, Marton Tibor, Regenye Judit (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém); Ódor János Gábor (Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd); Nagy Erzsébet (Janus Pannonius Múzeum, Pécs); Somogyi Krisztina, Gallina Zsolt (Ásatárs Kft.)

Kutatócsoport nemzetközi tagjai

 

Alex Bayliss (English Heritage); Alasdair Whittle (School of History and Archaeology, Cardiff University); Christopher Bronk Ramsey (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art/Oxford Radiocarbon Accelerator Unit); Derek Hamilton, Gordon Cook (Scottish Universities Environmental Research Centre, Glasgow); Bernd Kromer (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie gGmbH); Tomasz Goslar (Poznan Radiocarbon Laboratory); Institut für Anthropologie Universität Mainz (Kurt W. Alt, Marc Fecher); Nancy Beavan (Department of Anatomy, University of Otago); Teschler-Nicola Maria (Anthropologische Abteilung, Naturhistorisches Museum, Wien); Matej Ruttkay, Július Jakab (Archeologický ústav SAV, Nitra)

Téma

 

Food cultures: Interdisciplinary studies of early farming food technology and palaeodiet in Southeastern Europe, DFG által támogatott kutatas

Futaidő/ Témavezető

2013-2016

PD Dr. Mariya Ivanova

Összefoglalás

 

A program a leletek és összefüggéseik régészeti szempontú tanulmányozását ötvözi bioarcheológiai megközelítésekkel kilenc korai neolitikus lelőhelyen három földrajzi régióban: a dél-balkáni Trákiában (Karanovo I időszak), a Šumadija-ban a Balkán középső részén (korai Starčevo időszak) és Magyarországon (Körös és Starčevo időszak). A hosszú távú cél az étkezés és a táplálkozási kultúra szerepének felderítése a földművelés sikeres délkelet-európai elterjedésében. A projekt három magyarországi kora neolitikus lelőhelyet vizsgál: Szakmár-Kisülés, Alsónyék–Bátaszék és Ecsegfalva 23.  A projekt célja a korai neolitikus táplálkozás és élelemtermelés vizsgálata. Ezen belül az egyes régiókra jellemző élelemtermelési eszközök, jellemzőik és kontextusaik feltérképezését végzi, melyek elsősorban régészeti és etnográfiai adatokon és szakirodalmi gyűjtésen alapulnak. Egyrészt az edények belsejében megmaradt, elsősorban állati eredetű ételmaradványokat vizsgálja és értékeli biomolekuláris régészeti módszerrel. Másrészt az állattartásban végbement környezeti alkalmazkodást is kutatja stabil izotóp minták vételén keresztül. Továbbá makrobiotanikai és növényi mikrofosszíliák maradványait is vizsgálják különféle kőeszközökön (pl. őrlőkövek).

Kutatócsoport hazai tagjai

 

Bánffy Eszter, Osztás Anett, Nyerges Éva Ágnes, Marton Tibor, Mende Balázs Gusztáv, Pomázi Péter, Magyar Nemzeti Múzeum, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Munkácsy Mihály Múzeum, Viski Károly Múzeum

Kutatócsoport nemzetközi tagjai

 

PD Dr Mariya Ivanova (Institut für Ur- und Früchgeschichte, Universität Heidelberg); Prof. Richard Evershed (FRS – University of Bristol); Dr Delphine Frémondeau (K.U. Leuven);  Dr Marie Balasse (CNRS/MNHN, Paris), Dr Alexandre Chevalier (Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels); Abteilung Archäobotanik, Landesamt für Denkmalpflege Hessen

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia