Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Benkő Elek

beosztás: igazgató, témacsoport-vezető, kutatóprofesszor

tudományos fokozat: az MTA levelező tagja

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: középkor

telefon: +3612246700/4522

email: benko.elek@btk.mta.hu

születési év: 

1954

 

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1978: történelem-régészet

 

tudományos fokozat:

1991: MTA, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa (C.Sc.)

2003: az MTA doktora

2016: az MTA levelező tagja

 

 munkahelyek, beosztások:

1979–1988: Székelykeresztúri Városi Múzeum, régész-muzeológus

1989: MTA Régészeti Intézete, tudományos munkatárs

1992: MTA Régészeti Intézete, tudományos főmunkatárs

2003: MTA Régészeti Intézete, tudományos tanácsadó

2012: MTA BTK Régészeti Intézet, igazgató             

 

tagságok:

Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (szavazati jogú tag)

Régészeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)

Könyvtári Bizottság (szavazati jogú tag)

Filozófiai és Történettudományok Osztálya Bolyai Szakértői Testülete

Ásatási Bizottság

ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Régészeti Doktori Program

Erdélyi Múzeum-Egyesület (alapító tag)

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat

Műemléki Tanácsadó Testület

OTKA Társadalom és Bölcsészettudományi Kollégium

Deutsches Glockenmuseum (tudományos tanacsadó testület tagja)

 

szerkesztőbizottsági tagságok:

Acta Siculica (Sepsiszentgyörgy) (szerkesztőbizottsági tag)

Dolgozatok (Kolozsvár) (szerkesztőbizottsági tag)

 

díjak:

2013: Id. Entz Géza díj

2011: Ipolyi Arnold-díj (OTKA)

1998: Kuzsinszky Bálint-díj

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban

 

Válogatott bibliográfia:

1. Benkő, E.:  Egy újabb rovásírásos emlék Erdélyből. Magyar Nyelv 68 (1972) 4. 453.

2. Benkő, E.:  Hetény Árpád-kori története. In: Quibus expedit universis. (Szerk.: Ladányi Erzsébet) Budapest 1980, 522.

3. Benkő, E.:  A nyársapáti udvarház és házak a középkorban. In: Quibus expedit universis. (Szerk.: Ladányi Erzsébet) Budapest 1980, 5392.

4. Benkő, E.:  A középkori falu régészeti kutatása. Művelődéstörténeti Tanulmányok. (Szerk.: Csetri E.) Bukarest 1980, 519.

5. Benkő, E.:  A középkori Nyársapát. Studia Comitatensia 9 (1980) 315424.

6. Benkő, E.:  Középkori feliratok Dálnokon. Korunk 40 (1981) 138145.

7. Benkő, E.:  Udvarhelyszék köveiről. Korunk 41 (1982) 233236.

8. Benkő, E.:  Székelykeresztúri kályhacsempék. 1517. század. (grafika: Ughy István). Bukarest 1984.

9. Benkő, E.:  Szentábrahám régi temploma. Keresztény Magvető 91 (1985) 2. 8287.

10. Benkő, E.:  Kelet-Erdély "korai" kővárai. Castrum Bene 1 (1989) 68-85.

11. Benkő, E.:  Szent László-kori kővárak Erdélyben? Műemlékvédelem 35 (1991) 227236.

12. Benkő, E.:  „Românii şi secuii" (Románok és székelyek). Magyar Tudomány 36 (1991) 13971403.

13. Benkő, E.:  A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Budapest 1992.

14. Benkő, E.:  A székelyek és a Székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai. Aetas 1993. 3. 520.

15. Benkő, E.:  Korai magyar történeti lexikon (9-14. század) (Szerk.: Kristó Gyula) Budapest 1994 (Arad, Arad megye, Aranyos-szék, Beszterce, Besztercevidéke, Bihar, Brassó, Brassóvidéke, Bulcs, Csík-szék, Dés, Désakna, Déva, Doboka, Doboka megye, Erdély, Erdélyi püspökség, Fehér megye, Feketehalom, Fenes, Firtosváralja, Gógánváralja, Gyergyó-szék, Gyulafehérvár, Hátszeg, Hodosbodrog, Höltövény, Hunyad megye, Ilyéd, Kalodva, Kászon-szék, Kerc, Kézdi-szék, Kolozs megye, Kolozsmonostor, Kolozsvár, Kovácsmesterség, Kohalom, Krassó megye, Krassófo, Küküllo megye, Küküllovár, Léta, Maros folyó, Maros-szék, Marosvásárhely, Medgyes, Meszes, Nagyszeben, Offenbánya, Ojtozi-szoros, Olt folyó, Orbai-szék, Orsova, Radna, Segesvár, Sepsi-szék, Szászfenes, Szászok, Székelyudvarhely, Szentjobb, Telegd-szék, Torda, Vajdahunyad, Várhely, Vöröstoronyi-szoros címszavak).

16. Benkő, E.:  Rovásírásos bejegyzések Miskolci Csulyak István peregrinációs albumában. Erdélyi Múzeum 56 (1994) 12. 8182.

17. Benkő, E.:  A botházai templom építési feliratai. Erdélyi Múzeum 56 (1994) 34. 5661.

18. Benkő, E.:  Régészeti megjegyzések székelyföldi rovásfeliratokhoz. Magyar Nyelv 90 (1994) 157168.

19. Benkő, E.:  Középkori rovásfelirat Vargyasról. Magyar Nyelv 90 (1994) 487489.

20. Benkő, E.:  Késő középkori bronzöntő műhely Nagyváradon. In: Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére.(Szerk.: Draskóczy István) Budapest 1994, 137145.

21. Benkő, E.:  Együttműködési lehetőségek magyar és román régészek között. Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica 2/b. (Főszerkesztő: Miskolczy Ambrus) Budapest 1995, 311319.

22. Benkő, E.:  A székely rovásírás korai emlékei. Magyar Nyelv 92 (1996) 7580.

23. Benkő, E.:  "... egy sajátosan leszűkített Pannónia értelmezés." A honfoglalás a mai román történetírásban. Magyar Tudomány 1995. 12. 141432.

24. Benkő, E.:  A székely rovásírás. História 18 (1996) 3. 3133.

25. Benkő, E.:  A siménfalvi rovásemlék és köre. Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár 1996, 5564.

26. Benkő, E.:  Középkori mezőváros a Székelyföldön. Kolozsvár 1997.

27. Benkő, E.:  Módszer és gyakorlat a székely rovásírás kutatásában. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 41 (1997) 2. 177183.

28. Benkő, E.:  Az aradi vár története. Budapest, 1998.

29. Benkő, E.:  A székelyek betelepülése Erdélybe. In: Történelmünk a Duna-medencében. (Szerk.: Dávid Gyula) Kolozsvár-Temesvár 1998, 5065.

30. Benkő, E.:  A bardóci harang. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. (Szerk.: Kiss András-Kovács Kiss Gyöngy-Pozsony Ferenc) Kolozsvár 1999, 4452.

31. Benkő, E.:  Egy elveszettnek hitt műkincs: a segesdi keresztelőkút. Magyar Múzeumok 1999. 4. 2022.

32. Benkő, E.: Die ältesten Glocken aus Hermannstadt in Siebenbürgen. Jahrbuch für Glockenkunde 1112 (1999-2000) 81101.

33. Benkő, E.: Abgüsse von Gürtelbeschlägen auf mittelalterlichen Bronzen Siebenbürgens. ActaArchHung 51 (1999-2000) 489500.

34. Benkő, E.:  Harangok a középkorban. In: Déli harangszó. (Szerk.: Visy Zsolt) Budapest 2000, 2583.

35. Benkő, E.: Le campane nel Medioevo. In: La campana di mezzogiorno. (Red.: Zsolt Visy) Budapest 2000, 2584.

36. Benkő, E.:  Gyulafehérvár. In: Európa közepe 1000 körül. (Szerk.: Alfried Wieczorek-Hans-Martin Hinz) Stuttgart 2000, 369371.

37. Benkő, E.:  Kolozsmonostor. In: Európa közepe 1000 körül. (Szerk.: Alfried Wieczorek-Hans-Martin Hinz) Stuttgart 2000, 372373.

38. Benkő, E.: Karlsburg (Gyulafehérvár, Alba Iulia). In: Europas Mitte um 1000. (Hrsg.: Alfried Wieczorek-Hans-Martin Hinz) Stuttgart 2000, 593596.

39. Benkő, E.: Mănăştur (Kolozsmonostor) bei Klausenburg. In: Europas Mitte um 1000. (Hrsg.: Alfried Wieczorek-Hans-Martin Hinz) Stuttgart 2000, 597599.

40. Benkő, E.:  Jegyzetek a nagycsanádi Szent Gellért-szarkofághoz. In: Válaszúton (Szerk.: Kredics László) Veszprém 2000, 193203.

41. Benkő, E.:  IX. századi harangöntő gödör Zalavárott. In: 3. harangtörténeti ankét. Sopron, 2001. április 19-21. (Szerk.: Lengyelné Kiss Katalin-Hajnalné Simonyi Eszter) Budapest 2001, 67.

42. Benkő, E.:  Zalavár-Vársziget, harang öntőformája. In: Symphonia Hungarorum. Magyarország zenekultúrájának ezer éve (Szerk.: Kárpáti János) Budapest 2001, 24.

43. Benkő, E.:  Német nyelvész a balkáni latinságról. Erdélyi Múzeum 63 (2001) 1-2. 174176.

44. Benkő, E.:  A 10-11. századi Erdély régészetéről. In: Államalapítás, társadalom, művelodés (Szerk.: Kristó Gy.) Budapest 2001, 135-144.

45. Benkő, E.:  Középkori zarándokjelvények erdélyi harangokon. Korunk (Kolozsvár) 2001. 7. 3845.

46. Benkő, E.:  Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi. Budapest-Kolozsvár), 2002.

47. Benkő, E.:  Régészeti megjegyzések a székelyföldi lakóházak középkori történetéhez. In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szerk. Cseri Miklós – Tárnoki Judit. SzentendreSzolnok 2001. 365390.

48. Benkő, E.:  Középkori keresztelőmedencék erdélyi evangélikus templomokban. In: Credo. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 7 (2002) 1—2. 113—125.

49. Abony, Csekefalva, Fiatfalva, Fönlak, Kismedesér, Kőrispatak, Nagymedesér, Sarmizegetusa, Siménfalva, Székelykeresztúr, Szentábrahám, Szentandrás, Tarcsafalva, Tordátfalva, Újszékely In: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Hrsg. József Szentpéteri. Budapest 2002. I. 1516, 28, 89, 138, 310, 312; II. 465467, 515, 539540, 554, 566.

50. Benkő, E.:  Bronz és történelem. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf. Kolozsvár 2003. 4658.

51. Benkő, E.: Note privind descoperirile de bronzuri medievale din Transilvania. in: In memoriam Radu Popa. Coordinatori: Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate, Constantin Gaiu. Cluj-Napoca, 2003. 111120.

52. Benkő, E.: Mittelalterliche Pilgerzeichen auf Siebenbürgischen Glocken. In: „Quasi liber et pictura.” Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gy.. Budapest 2004. 5564.

53. Benkő, E.:  Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban. Kolozsvár, 2004.

54. Benkő, E.:  Nyársapát a középkorban. In: Nyársapát története. szerk. Kovácsné Csonki Katalin, Bicskei Krisztina. Nyársapát 2004. 1536.

55. Benkő E. (társszerző: Balázs László): Kolozsvár-Szentpéter régészeti emlékei. Korunk (Kolozsvár) 2004. július.

56. Benkő, E.: Der Sarkophag des heiligen Gerhards aus Großtschanad (Nagycsanád, Cenadu, Rumänien). Acta Archaeologica (Budapest) 56 (2005) 251277.

57. Benkő, E.: Mittelalterliche Bronzegegenstände aus Siebenbürgen. In: Ungarn-Jahrbuch (München) 27 (2005) 1-15.

58. Benkő, E.:  A nagycsanádi Szent Gellért-szarkofág. In: Emlékkönyv Csetri E. születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Judit, Sipos Gábor. Kolozsvár, 2005. 3559.

59. Benkő, E.:  Hipotézis és valóság: a középkori esztergomi bronzöntés. In: 5. harangtörténeti ankét. Öntödei Múzeumi Füzetek 15 (2005) 42−43.

60. Benkő, E.: Die karolingerzeitliche Glockengußgrube von Zalavár (Komitat Zala, Ungarn). Jahrbuch für Glockenkunde 1718 (20052006) 111.

61. Benkő, E.:  Bronzöntés a középkori Esztergomban. In: Memoriae tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám, Legeza László. Budapest 2006. 91—100.

62. Benkő, E.:  A marosvécsi oroszlán. In: Studia Caroliensia 34 (2006) 315322.

63. Hervay F.—Benkő E.—Takács I.: Ciszterci apátság Pilisszentkereszten. Budapest 2007.

64. Pilgerzeichenforschung und Pilgerzeichenüberlieferung in Ungarn und in Siebenbürgen. In: Das Zeichen am Hut im Mittelalter. Europäische Reisemarkierungen. Hrsg. Von Hartmut Kühne, Lothar Lambacher, Konrad Vanja. Frankfurt am Main 2008. 167—184.

65. Benkő, E.: Abenteuerlicher Herrscher, oder gütiger Patron? Anmerkungen zu der Rittergrabplatte aus dem Zisterzienserkloster Pilis. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 59 (2008) 469-483.

66. Benkő E.-Székely Attila: Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön. Budapest 2008.

67. Mittelalterliche archäologische Funde im Szeklerland. In: Die Szekler in Siebenbürgen. Hg. von Harald Roth. KölnWeimarWien 2009. 1343.

68. Benkő, E.: Cercetarea şi tradiţia simbolisticii pelerinajului în Ungaria şi Transilvania. RES 1 (2009) 1. 3146.

69. Benkő, E.: Bronzeguß im mittelalterlichen Esztergom (Gran, Ungarn). In: Varia Campanologiae Studia Cyclica. Hrsg. v. Konrad Bund, Rüdiger Pfeiffer-Rupp. Greifenstein 2009. 73-8070. Benkő, E.:  A középkori székelyek. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Szerk. Benkő E.Kovács Gy. I. Budapest 2010. 221254.

71. Benkő, E.:  A pilisi ciszterci monostor geofizikai kutatása. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Szerk. Benkő E.Kovács Gy. I. Budapest 2010. 401419.

72. Benkő, E.:  Fémfeldolgozás a középkorban. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Szerk. Benkő E. – Kovács Gy.. II. Budapest 2010. 691708.

73. Benkő, E.: The Middle Ages. In: Fifty years of the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences. Ed. Darázsy Beatrix. Budapest 2010. 131135.

74. Benkő, E.:  Harangok a középkorban – Bells in the Middle Ages. In: A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban. The Noon Bell in Hungary and the World. Ed. Visy, Zsolt. Budapest 2011.7182.

75. Benkő, E.:  Via regis – via gregis. Középkori utak a Pilisben. In: „Fél évszázad terepen“. Tanulmánykötet Torma István tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szerk. Kővári Klára, Miklós Zsuzsa. Budapest 2011. 115119.

76. Benkő, E.: Gerevich László (19111997). In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (19111997) középkori kutatásai. Palaces, Monasteries, Villages. Medieval Excavations of László Gerevich (19111997). A Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete közös kiállítása. Kiállítási katalógus. Szerk. Benda Judit, Benkő E., Magyar Károly. Budapest 2011. 912.

77. Benkő, E.: Gerevich László – az MTA Régészeti Intézetében eltöltött évek. László Gerevich and the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences. In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (19111997) középkori kutatásai. Palaces, Monasteries, Villages. Medieval Excavations of László Gerevich (19111997). A Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete közös kiállítása. Kiállítási katalógus. Szerk. Benda Judit, Benkő E., Magyar Károly. Budapest 2011. 6466.

78. Benkő, E.: Középkori kolostori élet a pilisi és dömösi ásatások tükrében. Life at a Monastery as bespoken by the archaeological Excavations conducted in Pilis and in Dömös. In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (19111997) középkori kutatásai. Palaces, Monasteries, Villages. Medieval Excavations of László Gerevich (19111997). A Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete közös kiállítása. Kiállítási katalógus. Szerk. Benda Judit, Benkő E., Magyar Károly. Budapest 2011. 6769.

79. Benkő, E.: A dömösi prépostság régészeti kutatása. An archaeological Investigation: the Provostship of Dömös. In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (19111997) középkori kutatásai. Palaces, Monasteries, Villages. Medieval Excavations of László Gerevich (19111997). A Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete közös kiállítása. Kiállítási katalógus. Szerk. Benda Judit, Benkő E., Magyar Károly. Budapest 2011. 6977.

80. Benkő, E.: A pilisi ciszterci monostor kutatása Pilisszentkereszt határában. Archaeological Research on the Monastery of the Cistercian Order in the Pilis Mountains located at the administrative Boundary of Pilisszentkereszt. In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (19111997) középkori kutatásai. Palaces, Monasteries, Villages. Medieval Excavations of László Gerevich (19111997). A Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete közös kiállítása. Kiállítási katalógus. Szerk. Benda J., Benkő E., Magyar K. Budapest 2011. 7892.

kutatási terület:

1. A középkori Erdély régészete és településtörténete (régiók és kapcsolatok a középkorban és a kora újkorban)

2. A középkori réz- és ónfeldolgozás Magyarországon. A bronz- és ónöntés európai kapcsolatai (technika, mintakincs, epigráfia)

3. Medium Regni. „Az ország közepének” középkori régészeti kutatása. A pilisi királyi magánuradalom középkori emlékei (a dömösi prépostság és a pilisi ciszterci monostor régészeti emlékei monografikus feldolgozása) 

4. A középkori régészet módszertani és tudománytörténeti kérdései

 

kutatási tevékenység:

2001–2004: Medium Regni–Királyi központok a középkori Magyarországon (Széchenyi-terv, NKFP, projektvezető

2005–2009: A középkori Székelyföld (OTKA), vezető kutató

2010–2014: A Pilis-hegység középkori régészeti emlékei (OTKA), vezető kutató

 

oktatási tevékenység:

ELTE BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola, Régészet Doktori Program (külső alapító tag, felkért témavezető)

© 2019 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet