Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Szőke Béla Miklós

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: népvándorlás kor, korai középkor, Karoling-kor – Árpád-kor

telefon: +3612246700/4207

email: szoke.bela@btk.mta.hu

 

 

születési év:

1950

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1973: régészet-történelem

posztgraduális képzés:

1970: Lomonoszov Egyetem, Moszkva (féléves részképzés, I. L. Kyzlaszov)

tudományos fokozat:

1976: egyetemi doktori fokozat (univ. doc.)

1993: MTA - történelemtudomány (régészet) kandidátusa

2013: az MTA doktora

munkahelyek, beosztások: 

1973-2012: MTA Régészeti Intézete, tudományos főmunkatárs

ösztöndíjak:

1977 : Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Wien, Prof. Dr. Herwig Friesinger ösztöndíja (Bécs, Gars-Thunau, Linz)

1980 és 1982: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo Spoleto ösztöndíja

1989 –1990: Alexander von Humboldt-Stiftung ösztöndíja (Giessen, München)

1997: Alexander von Humboldt-Stiftung ösztöndíja (München).

2011: Alexander von Humboldt Stiftung Alumni-ösztöndíja (München, Mainz)

2015: Alexander von Humboldt Stiftung ösztöndíja (München, Mainz)

tudományos tagságok:

2003-2007: OTKA Régészeti albizottság

2011-: MTA Régészeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)

2011-: MTA, Filozófiai és Történettudományok Osztálya Bolyai Szakértői Testülete

szerkesztőbizottsági tagságok:

Antaeus Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae (főszerkesztő)

kitüntetések:

2012: Schönvisner István díj

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. Szőke, B.M. (Vándor L.): Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője (Árpádenzeitliches Gräberfeld von Pusztaszentlászló) Fontes ArchHung Budapest 1987 (188 oldal).

2. Szőke, B.M. (Jankovich B. D., Makkay J.): Magyarország Régészeti Topográfiája 8. Békés megye, A szarvasi járás IV. 2. Akadémiai Kiadó, Budapest 1989 (501 old. 91 tábla)

3. Szőke, B.M. (K. Éry, R. Müller, L. Vándor): Die Karolingerzeit im Unteren Zalatal. Gräberfelder und Siedlungsreste von Garabonc I-II und Zalaszabar-Dezsősziget. Antaeus 21. Budapest 1992. 482 old. 107 tábla, 2 térkép.

4. Szőke, B.M.: Die Beziehungen zwischen dem oberen Donautal und Westungarn in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts (Frauentrachtzubehör und Schmuck). in: F. Daim (hrsg.): Awarenforschungen II. Wien 1992. 841–968.

5. Szőke, B.M.: Awaren und Slawen in Südwest-Ungarn. Straubing. 1994. 56 old. 35 ábra.

6. Szőke, B.M. (hrsg.): Archäologie und Siedlungsgeschichte im Hahóter Becken, Südwest-Ungarn. Von der Völkerwanderungszeit bis zum Mittelalter. Antaeus 23 (Budapest) 1996. 319 old. 156 tábla, 2 térkép.

7. Szőke, B.M.: Das archäologische Bild der Slawen in Südwestungarn. in: Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese (Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze) hrsg. Rajko Bratož. Ljubljana 2000. Bd. I. 477–505.

8. Szőke, B.M.: Der Cundpald Kelch. Wege und Umwege in der Forschung. ActaArchHung 59 (2008) 347–366.

9. Szőke, B.M.:Karolingische Kirchenorganisation in Pannonien, in: U. von Freeden – H. Friesinger – E. Wamers (hrsg.): Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Akten des 59. Internationalen Sachsensymposions und der Grudprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im Mitteldonauraum. Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt a.M. Eurasien-Abteilung, Berlin des Deutschen Archäologischen Instituts, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Bd. 12. Bonn 2009. 395–416.

10. B. M. Szőke: The Carolingian Age in the Carpathian Basin: Permanent Exhibition of the Hungarian National Museum. Budapest, 2014. 141 p., 102 fig.

 

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási tevékenység:

1. 19731977: Árpád-kori és középkori kutatások 

2. 19741980: Magyarország Régészeti Topográfiája, Békés megye I. és II. kötet

3. 1974–: Kora középkori viselet- és tárgytörténeti kutatások, tipológiai és kronológiai kérdések, szokások vizsgálata, történeti forráselemzések:

Az avar öv szerkezetének változása, az övveretek díszítésének rendszere

Avar kor végi női viselet, az ékszerek tipológiai és kronológiai rendszerezése

Speciális temetkezési szokások és tárgytípusok a Karoling-korban

Késő avar kori és Karoling-kori történeti források elemzése, településtörténet

4. 19772001: Avar-szláv együttélés emlékeinek kutatása

5. 19861992, 19901994: Pannónia, Illyrikum és Észak-Itália kapcsolatai az őskortól a középkorig. Mikro-regionális kutatások a Dunántúlon (Hahóti medence), témavezetésemmel

(OTKA T 777) 19861990,

(OTKA T 000453) 19901994

6. 1993, 1996: Beiträge zur Siedlungsgeschichte des Hahóter Beckens (SW-Ungarn) vom Neolithikum bis zum Mittelalter (könyvpályázat) témavezetésemmel

1. kötet (OTKA E 012516) 1993,

2. kötet (OTKA T 019223) 1996,

7. 1995–2015: Mosaburg-Zalavár településtörténete, témavezetésemmel

(OTKA T 18373) 19951998,

(OTKA T 30 638) 19992002,

(OTKA T 43 125) 20022006,

(OTKA T 68 104) 20072011

(OTKA K 100688) 20122015

8. 2002: Zalavári Karoling-kori üvegek természettudományos elemzése és közös kiértékelése (Göttingen, Geochemisches Institut) Prof. Dr. Karl Hans Wedepohl-lal közös témavezetés

9. 2003-2004: Die Prunkkeramik der Karolingerzeit in Zentren der östlichen Randgebiete des Ostfrankenreichs. Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Wien (Osztrák-Magyar Akció alapítvány – Stiftung Aktion Österreich–Ungarn)– Prof. Dr. Falko Daimmal közös témavezetés

10. 2007-2008: Die sogenannte Gebrauchskeramik der Karolingerzeit im heutigen Österreich und Ungarn – archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen. Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Wien (Osztrák-Magyar Akció alapítvány – Aktion Österreich–Ungarn) – Prof. Dr. Erik Szameittel közös témavezetés

11. 2010: Geofizikai kutatások Zalavár-Várszigeten, (Ústav archeologie a muzeologie Masarykova univerzita v Brně) Peter Milo vezetésével

12. 20152018: Hatalom és kultúra a korai középkorban a Kárpát-medencében (OTKA NK 111853) 2015-2018, témavezetésemmel

ásatási tevékenység:

19731977: Árpád-kori és középkori kutatások

1973: Győr-Teleki laktanya: késő középkori városfal kutatása

19741976: Pusztaszentlászló - Deáksűrű - Árpád-kori temető teljes feltárása (203 sír)

19741979: Győr - Káptalandomb (Rába művek vendégháza, Kovács Margit múzeum telkei) kora középkori településrétegek ásatása

1977: Keszthely-Fenékpuszta, sáncátvágás 

19741980: Magyarország Régészeti Topográfiája, Békés megye

19741980: terepjárások, és a népvándorlás kori leletanyag meghatározása, leírása, szarmata, hunkori és gepida, avar kori kerámialeletek meghatározása, új típusok klasszifikálása

19771981: csatlakozó ásatások: Endrőd-Szujókereszt, Endrőd-Rideg tanya, Kondoros, Brusznyicki tanya,- szarmata temető, késő szarmata telepobjektumok, Szarvas-Bezina - gepida kori ház, Örménykút-Sovány dűlő, Szarvas-Rózsás, Hunya-Csárdavölgy - késő avar teleprészletek

19772001: Avar-szláv együttélés emlékeinek kutatása

19771982, 1985: Zalakomár-Lesvári dűlő, kora és késő avar kori birituális temető (587 sír)

1984: Söjtör-Petőfi utca, 8–9. századi birituális temető (26 sír)

19861994: Kehida-Tsz-major, 7 és 9. századi birituális temető teljes feltárása (302 sír)

19952001: Kehida-Fövenyes, 89. századi birituális temető teljes feltárása (141 sír)

19801987: Kis-Balatoni leletmentő ásatások

1980-1987: Balatonmagyaród - Hídvégpuszta, Déli rév - Karoling-kori szolgálónépi falu (20 félveremház, egyéb gödrök, sütőkemencék), Balatonmagyaród-Fekete sziget (32 Karoling-kori telepobjektum), Balatonmagyaród- Homoki dűlő és Balatonmagyaród-Brúner szigetek (9. századi településnyomok), Balatonmagyaród-Kiskányavár (7-8. századi telepmaradványok),

1981-1984: Garabonc - Ófalu I-II Karoling-kori temetők (81 és 41 sír) és III. település

1985: Balatonmagyaród-Pusztaszentegyház - középkori templom

1985-1987: Balatonmagyaród-Felső Kolon  - Árpád-kori temető teljes feltárása

1987: Zalakomár - Alsó Kolon - Karoling- és Árpád-kori település

19861996: Hahóti mikrorégió terepmunkái és ásatásai

1987: Alsórajk-Határi tábla, 9. századi birituális temető (35 sír)

19871990: Alsórajk-Kastélydomb, premontrei kolostortemplom és temető

1988: Kilimán-Felső major, kora népvándorlás kori (5. század eleje) temető (22 sír)

1988: Gelsesziget - Karoling-kori teleprészlet

1988: Hahót-Cseresznyés - Árpád-kori temetőrészlet

19942014: Mosaburg/Zalavár-Vársziget feltárása

19942000: Parkoló és Kápolna területe, Árpád-kori kis kápolna, Karoling-kori és Árpád-kori sírok 9-10. századi telepobjektumok, egy faoszlopos ház.

19981999: településmaradványok az ún. Kis-Balaton ház területén

20072009: A Karoling-kori Keresztelő Szt. János templom feltárása

19972011: A Karoling-kori Hadrianus zarándoktemplom, a püspöki pfalz fa palotáinak és a palánkfalnak a kutatása 

20112014: Arnulf keleti frank uralkodó (850-899) kő palotájának a feltárása

oktatási  tevékenység:

1994: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, folyamatos részvétel a graduális képzésben, anyagismeret és speciális kollégiumok tartása

2010:  ELTE BTK Régészettudományi Intézet, részvétel a PhD képzésben 

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia