Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology
Csiky Gergely

beosztás: tudományos munkatárs, témacsoport-vezető

tudományos fokozat: PhD

szervezeti egység: Ókor és népvándorlás kor

kutatási terület: népvándorlás kor

telefon:+3612246700/4143

email: csiky.gergely@btk.mta.hu

születési év:

1979

 

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

2002: régészet

2003: történelem és török szak

 

posztgraduális képzés:

2004–2007: Eötvös Loránd Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola régészeti doktori program 

 

tudományos fokozat:

2010: PhD

 

munkahelyek, beosztások:

 2008: MTA Régészeti Intézet (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), tudományos segédmunkatárs

 

tanulmányutak, ösztöndíjak:

2003: isztambuli nyári egyetem (TÖMER) – MÖB ösztöndíj

2005: DAAD rövid kutatói ösztöndíj Freiburg am Breisgau-ban 

2006: részvétel a „Turkic Heritage: the Study and Preservation (Zhaisan – Merke)” című terepi szemináriumon

2006: részvétel a Mission Archéologique Française en Mongolie (MAFM) Gol mod-i (Mongólia, Arhangaj megye) hun kori temető 20. sírja leletanyagának feldolgozásában a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében

2006: Prähistorische Kommission (Wien)

2007: akadémiai csereprogram Szlovákiában (Kassa, Pozsony, Nyitra és Komárom)

2008: Byzantinische Kleinfunde im archäologischen Kontext. Deutsches Archäologisches Institut – Koç Research Center for Anatolian Civilisations

2010: bizánci és korai muszlim kisleletek tanulmányozása a szíriai Tartous múzeumában (SHAM)

2011: bizánci és korai muszlim kisleletek tanulmányozása a szíriai Tartous múzeumában és a damaszkuszi Szír Nemzeti Múzeumban (SHAM)

2009–2010: MÖB hosszú kutatói ösztöndíj Koç Egyetem (Istambul) - a kora bizánci erődítmények és Konstantinápoly városfalainak tanulmányozása

2011–2015: régészeti terepbejárások, múzeumi kutatás és ásatás a törökországi Sinopban

2016–2018: mongol–magyar régészeti együttműködés, terepbejárások és ásatás a mongóliai Khar bukh balgas lelőhelyén

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

 

válogatott bibliográfia:

Csiky, G.: The Tuzūkāt-i Tīmūrī as a Source for Military History. Acta Orientalia Academia Scientiarum Hung. Vol. 59 (4) (2006) 439–491.

Csiky, G.: L’architecture funéraire xiongnu. In: André, G. – Desroches, J.-P. (eds.): Mongolie, les Xiongnu de l’Arkhangai. – Khunnugiyn uyeiyn oršuulgiyn bayguulamj. MAFM Oulan-Bator. 2007. 57–64.

Csiky, G.: A korai avar lándzsák tipológiája. (Die Typologie der frühawarenzeitlichen Lanzenspitzen.) Archaeológiai Értesítő 132. 2007. 305–323.

Csiky, G.: Die Grabarchitektur und Bestattungssitten der asiatischen Hunnen. In: Externbrink H. – Herget M. (Hrsg.): Hunnen zwischen Asien und Europa – Tagungsband. BUFM 50. 2008. 55-64.

Csiky, G.: Сабли аварского периода в Карпатской котловине. In: Сташенков, Д. А. – Кочкина, А. Ф. (ред.): Культуры евраызийских степей второй половины I. тысячилетия н.э. Вопросы межэтнических контактов и межкультурного взаимодействия. Самара 2010. 207-216.

Csiky, G.: Armament and Society in the Mirror of the Avar Archaeology. The Transdanubia-Phenomenon Revisited. Studia Universitatis Cibinensis. Series Historica. Suppl. No. 1. 2011. 9-34.

Csiky, G.: Saxe im awarenzeitlichen Karpatenbecken. In: Vida Tivadar (Red.) Thesaurus Avarorum. régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Budapest 2012. 371-393.

Csiky, G.: Konstantinápoly városfalai és a 626. évi avar ostrom (The City Walls of Constantinople and its Avar Siege in 626.) In: Kiss P. Attila – Piti  Ferenc – Szabados György(szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 7. A VII. Medievisztikai PhD konferencia (Szeged 2011. június 1-3.) előadásai. Szegedi Középkorász Műhely. Szeged 2012. 165–182.

Csiky, G.: Az avar közelharci fegyverek története - Funkcionális megközelítés. (A History of Avar-age Close Combat Weapons. A Functional Approach.) Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Új sorozat VI-VII. (XVI-XVII.) 2011-2012. Kolozsvár 2013. 71-91, 1-6. táblák

Csiky, G.: Sinópé helye a Fekete-tenger kora középkori gazdasági rendszerében. Kérdések és problémák. In: Olajos Terézia (szerk.): A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc (The Carpathian Basin, the Hungarians and Byzantium). Acta Universitatis Szegediensis Opuscula Byzantina XI. Szeged 2014. 19-42.  

Csiky, G.: Avar-age Polearms and Edged Weapons. Classification, Typology, Chronology and Technology. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. 32.Leiden 2015.

Csiky, G.: The Transformation of Pontic Trade from Late Antiquity to the Middle Ages : transport vessels from the Archaeological Museum of Sinop. Series Minor; 40. Budapest 2017.

 

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

kutatási terület:

1. avar kori szúró- és vágófegyverek elemzése, azok mediterrán és merowing kapcsolatainak kutatása
2. az avar kori leletanyag mediterrán kapcsolatainak kutatása
3. Belső-Ázsia régészete

 

kutatási tevékenység:

2005–2007: Mission Archéologique Française en Mongolie (MAFM) ásatása Gol Mod-i mongóliai hun kori lelőhelyen 

2008–2011: Bizánc Közép- és Kelet-Európában (régészeti és művészettörténeti kutatások) – OTKA NK 72636 (résztvevő)

2009–2010: Power and Everyday Life in Late Antique and Early Medieval Syria – múzeumi kutatások Tartous-ban és Damaszkuszban

2011–2012: Sinop Regional Archaeological Project (SRAP) – tájrégészeti kutatások a törökországi Sinop hátországában

2012–: A Fekete-tenger kereskedelme a kora középkorban – Egy bizánci kikötőváros kutatása – Sinópé/Sinop – OTKA PD 100177 (témavezető)

2016–2018: Mongol-magyar régészeti együttműködés: kitaj kori (10-12. sz.) városok környezetének kutatása

 

oktatási tevékenység:

Honfoglalás kori fegyvertörténet – szeminárium 2003–2004 II. félév

Nomád hadviselés. Bevezetés a hun- és avar kori had- és fegyvertörténetbe – előadás 2004–2005 I. félév

Nomád államalakulatok – történeti áttekintés – szeminárium 2004–2005. II. félév

A steppei hadművészet írott forrásai – szeminárium 2004–2005. II. félév

Hun hadművészet – előadás 2005–2006 II. félév

A türkök régészete – előadás 2006–2007 II. félév

A Fekete-tenger északi partvidékének régészete a 6-7. században – előadás 2007-8 I. félév

A Pontus-vidék a kora középkorban  - előadás 2011–2012 I. félév

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia